Novosti

Istraživači

Projekti

Međunarodna suradnja

Programi međunarodne suradnje

Doktorski studij strojarstva

Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru nositelj je programa poslijediplomskog doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva i drugih temeljnih tehničkih znanosti. Ovaj studij utemeljen je na tradiciji poslijediplomskog znanstvenog studija na Fakultetu (od 1977. godine), aktualnoj potrebi usklađivanja poslijediplomskih studija u skladu s Bolonjskim procesom, te potrebama društva za znanstvenoistraživačkim resursima kako danas tako i u skoroj budućnosti. Razvoj značajnog dijela gospodarstva u regiji i sektora javnih djelatnosti orijentiranih proizvodnji, dominantno se oslanja upravo na znanstvenike i stručnjake ovog profila. Stoga će intenzivniji razvitak regije još snažnije istaknuti potrebu za većim brojem stručnjaka u području strojarstva. Poslijediplomski doktorski studij strojarstva omogućava uključivanje perspektivnih mladih stručnjaka u suvremene tokove tehnologijskog razvoja društva.

Strojarstvo je suvremeno polje znanosti i struke. Ono je izuzetno interdisciplinarno, te sadrži ili dodiruje i niz drugih disciplina, a koje ponegdje pripadaju i posve drugim područjima znanosti. Njegovo značenje je posebno naglašeno doprinosom u kreiranju novih vrijednosti (ulaganjem znanja, vještina, rada, resursa), što gospodarski rezultira odgovarajućim nacionalnim dohotkom i povećanjem kvalitete života. Od stručnjaka iz područja strojarstva se očekuje da svojim intelektualnim sposobnostima i širinom temeljnog i stručnog obrazovanja budu sposobni za kompetentno praćenje svjetskog tehnološkog razvoja tijekom radnog vijeka i za vođenje tehnološkog razvoja u djelokrugu struke. Međutim, osim temeljnog obrazovanja strojarskih, stručnjaka na preddiplomskoj i diplomskoj razini, nužno je i daljnje obrazovanje, pa tako jedan dio stručnjaka nastavlja obrazovanje na poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju, kako bi svoje znanje upotpunio višim metodama rada utemeljenim na znanstvenom pristupu istraživanja specifičnih problema struke.

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstva temelji se na mentorskom sustavu. Student se uz pomoć mentora i uz prikladan izbor kolegija može usmjeravati prema odabranim znanstvenim granama ili interdisciplinarnim istraživanjima iz znanstvenih polja strojarstva i drugih temeljnih tehničkih znanosti. Svi ponuđeni kolegiji ustrojeni su u skladu s ECTS bodovnim sustavom. Mogućnost slobodnog izbora pojedinih kolegija omogućava studentima upotpunjavanje i produbljivanje znanja u skladu s njihovim znanstvenim interesima. Studentima se omogućava upis kolegija doktorskih studija drugih članica Sveučilišta u Mostaru čime se ostvaruje dodatna dimenzija interdisciplinarnosti znanstvenog i stručnog usavršavanja. Svi studiji na FSR, pa tako i ovaj poslijediplomski studij, ustrojeni su na principima Bolonjske deklaracije, te stoga podrazumijevaju i pokretljivost studenata i nastavnika.

Naziv studija:
Poslijediplomski doktorski studij strojarstva
Znanstveno područje:
Tehničke znanosti
Znanstvena polja:
Strojarstvo
Ostale tehničke znanosti
Grane:
Opće strojarstvo (konstrukcije)
Procesno energetsko strojarstvo
Proizvodno strojarstvo
Automatika
Energetika
Mehanika fluida
Organizacija rada i proizvodnje
Tehnička mehanika
Termodinamika
Zaštita okoliša
3
godine
6
semestara
180
ECTS

Smjerovi:

  1. Strojarske tehnologije
  2. Konstruiranje i razvoj proizvoda
  3. Industrijsko inženjerstvo i menadžment
  4. Mehatronika
  5. Procesno energetski smjer

Raspored kolegija poslijediplomskog doktorskog studija po semestrima:

Doktorski studij računarstva

Područje računarstva je jedno od najdinamičnijih sektora europskog i svjetskog gospodarstva. Razvitak ovog sektora pokreće temeljite promjene u svim područjima rada i života. Računarstvo predstavlja izrazito široko i interdisciplinarno područje tehničkih znanosti, tako da praktički nema ljudske djelatnosti u kojoj izravno ili neizravno ne pridonosi značajno njenom razvoju. Ovo područje je usko povezano i dijelom obuhvaća niz znanstvenih grana iz područja drugih temeljnih tehničkih znanosti. Navedeno područje prepoznato je kao područje od strateške važnosti za razvitak ukupnog društva. Europska komisija je zajedno s industrijom angažirana na poticanju razvoja suvremenih edukacijskih programa u ovom području kao preduvjeta za razvoj informacijskog društva. Potreba za povećanjem broja obrazovanih stručnjaka i znanstvenika u ovom području istaknuta je i u Strategiji razvitka industrije Bosne i Hercegovine za 21. stoljeće.

Kontinuiran i dinamičan razvoj ovog područja potican novim saznanjima i dostignućima nužno traži i odgovarajući proces naobrazbe. Osnovni preduvjet bržeg razvoja, te držanja koraka s razvijenim svijetom upravo su kvalitetni, obrazovani i kompetentni znanstvenici i stručnjaci. Od njih se zahtijevaju metodološki sustavna znanja i iskustva iz područja inženjerstva i informacijskih tehnologija s posebnim naglaskom na otvorenosti novim konceptima i inovativnim rješenjima. Poslijediplomski doktorski studij računarstva ima za cilj obrazovanje znanstvenika i stručnjaka za vodeće i najsloženije poslove u području računarstva u gospodarstvu, visokoškolskim ustanovama i institutima te državnim i drugim javnim institucijama.

Predloženi poslijediplomski doktorski studij računarstva temelji se na mentorskom sustavu. Student uz pomoć mentora i uz prikladan izbor kolegija može usmjeravati prema odabranim znanstvenim granama ili interdisciplinarnim istraživanjima iz znanstvenih polja računarstva. Svi ponuđeni kolegiji usvojeni su u skladu s ECTS bodovnim sustavom. Mogućnost slobodnog izbora pojedinih kolegija omogućava studentima upotpunjavanje i produbljivanje znanja u skladu s njihovim znanstvenim interesima. Studentima se omogućava upis kolegija doktorskih studija drugih članica Sveučilišta u Mostaru, čime se ostvaruje dodatna dimenzija interdisciplinarnosti znanstvenog i stručnog usavršavanja.

Naziv studija:
Poslijediplomski doktorski studij računarstva
Znanstveno područje:
Tehničke znanosti
Znanstvena polja:
Računarstvo
Grane:
Arhitektura računalnih sustava Informacijski sustavi
Programsko inženjerstvo
Obrada informacija
Umjetna inteligencija
3
godine
6
semestara
180
ECTS

Raspored kolegija poslijediplomskog doktorskog studija po semestrima:

ZBORNIK RADOVA 2019


Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica