Postani student FSRE-a

1.

Prijava za razredbeni postupak


Uvjeti upisa na fakultet su:

 1. završena srednja četverogodišnja škola i
 2. položen razredbeni ispit (samo za sveučilišni studij).

Predbilježbu za upis na Fakultet strojarstva računarstva i elektrotehnike možete izvršiti prijavom preko online obrasca (predbilježba ne obavezuje studenata na prijavu).


Potpisanu i otiskanu prijavu za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi i prilažu potrebne dokumente:


 1. izvadak iz matične knjige rođenih;
 2. potvrda o prebivalištu ili boravištu;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju*;
 4. uplatnicu na ime troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Troškovi se uplaćuju na žiro račun fakulteta broj: 3381302271326593.

Prijave za upis primaju se: za 1. (srpanjski) razredbeni rok i za 2. (rujanski) razredbeni rok.

Studentska referada fakulteta radi svaki dan u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.


Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe.

Pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili neku od nagrada na natjecanjima iz matematike i fizike upisuju se bez razredbenog postupka na studij strojarstva, računarstva ili elektrotehnike.


2.

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha pristupnika u: srednjoj školi i postignuti uspjeh na razredbenom ispitu.


Uspjeh pristupnika u srednjoj školi boduje se prema uspjehu u srednjoj školi iz predmeta matematika i fizika te opći uspjeh u sva četiri razreda.


Test provjere sadrži ukupno 40 zadataka, 24 zadatka iz Matematike i 16 zadataka iz Fizike. Najveći broj bodova koji pristupnik može ostvariti na razredbenom ispitu je 600.
Za upis bez plaćanja potrebno je ostvariti minimalno 80 bodova na razredbenom ispitu. Pri polaganju razredbenog ispita pristupnici su dužni pridržavati se sljedećih uputa:


 1. Vrijeme trajanja razredbenog ispita je 180 minuta;
 2. Svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora, pri čemu je potrebno zadatak riješiti i zaokružiti točan odgovor;
 3. Točan odgovor boduje se s 15 bodova;
 4. Netočan odgovor kao i više zaokruženih odgovora, boduje se s 5 negativnih bodova;
 5. Uz zadatke na raspolaganju stoji pomoćni papir za izradu zadataka koji se obvezno prilaže pri predaji testa;
 6. Uporaba bilo kakve literature, pomagala i telefona strogo je zabranjena;
 7. Dopuštena je uporaba kalkulatora.

3.

Upiši se

Najbolje rangirani studenti u prvu godinu upisuju se u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, a ostali studenti sami snose troškove studiranja.


Prilikom upisa potrebni su slijedeći dokumenti:

 1. uplatnica za upisninu i indeks
 2. uplatnica za studentski zbor
 3. indeks
 4. upisni materijal
 5. dvije fotografije

Kako doći do nas:

Upisi u više godine

Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva računarstva i elektrotehnike br: 06-01-666/18 uvjeti upisa u više godine studija za studente preddiplomskog studija su:
 1. Za upis u 2.(drugu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti najmanje 42 ECTS boda iz 1. (prve) godine studija,
 2. Za upis u 3.(trecu) nastavnu godinu studija student mora ostvariti 60 ECTS bodova iz 1.(prve) godine studija i najmanje 42 ECTS boda iz 2.(druge) godine studija.
Prema odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta strojarstva računarstva i elektrotehnike br: 06-01-665/18 uvjeti upisa u višu godinu studija za studente diplomskog studija su:
 1. pri upisu druge godine studija student treba ostvariti 42 ECTS bodova iz prve godine studija.


Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica