JAVNI RAZGOVOR, pristupnik Ivan Boban, mag. inf. techn.


Temeljem članka 11. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru, a u suglasnosti sa Odlukom Senata Sveučilišta u Mostaru broj: 01-430/21, donesenoj na 371. Sjednici, održanoj 27. siječnja 2021. godine, zakazuje se:
 


J A V N I     R A Z G O V O R

 

sa pristupnikom Ivanom Bobanom, mag. inf. techn., radi prihvaćanja teme doktorske disertacije pod naslovom:
 

UTJECAJ PRED-PROCESIRANJA PODATAKA I DJELOMIČNOG PREKLAPANJA TERMINA NA PRONALAŽENJE REČENICA

 

Javni razgovor će se održati 25. ožujka 2021. godine sa početkom u 13:00 sati u učionici broj D104 Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

Pristup javnom razgovoru će biti omogućen korištenjem platforme Google Meet putem sljedeće poveznice: meet.google.com/cxq-ymgq-pcy
STUDENTSKI PROJEKTI

FSRacingTeam

Sveučilište u Mostaru
Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosna i Hercegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook stranica