Usmena javna obrana doktorskog rada pristupnika Nikole Knezovića, mag. ing. stroj.


FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE SVEUČILIŠTA U MOSTARU

oglašava

USMENU JAVNU OBRANU DOKTORSKOG RADA 

pristupnika Nikole Knezovića, mag. ing. stroj., 

pod naslovom: „UTJECAJ UDJELA DUŠIKA U ZAŠTITNOM PLINU I MEĐUPROLAZNE TEMPERATURE NA SVOJSTVA PROIZVODA OD DUPLEKS ČELIKA IZRAĐENOG WAAM TEHNOLOGIJOM“

Obrana će se održati 16. srpnja 2019. godine,  s početkom u 11.00 sati na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru (dvorana br. 104), Matice hrvatske b.b. Mostar.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page