Otvoren natječaj Sveučilišta u Granadi


Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Španjolska za studentsku mobilnost za studente poslijediplomskih studija trećeg ciklusa.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 8. ožujka 2020.

Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak);
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju engleskog B2;
  5. Prijepis ocjena 3. studijskog ciklusa s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
  6. Pozivno pismo ustrojbene jedinice/ odjela Sveučilišta u Granadi http://internacional.ugr.es/pages/preadmisiondoctoradoka107_in ;
  7. Ugovor o učenju (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju) (privitak) ili kratak opis plana istraživanja (Engleski jezik).

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći adekvatnu akademsku ponudu koja bi bila kompatibilna s kolegijima/ programu doktorskog studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja PhD studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici. Više informacija o akademskoj ponudi u Granadi na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećem linku  http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en.

Nakon što studenti budu nominirani potrebno je da se registriraju na platformu Sveučilišta u Granadi, a o čemu će biti obavješteni nakon provedenog postupka odabira prijavljenih  kandidata na matičnoj instituciji.

Također, uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata.
STUDENT PROJECTS

FSRacingTeam

University of Mostar, Faculty of
Mechanical Engineering, Computing
and Electrical Engineering
Matice hrvatske bb, 88000, Mostar
Bosnia and Herzegovina


| e-mail: office@fsre.sum.ba
| Tel.: +387 (36) 337-001
| Faks: +387 (36) 337-012
| Facebook page